Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 


 

1. Postanowienia wstępne:

Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.redesign.com.pl.

Usługodawcą jest firma Redesign Diana Drzewiec z siedzibą w Mnichów 114 28-300 Jędrzejów zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministra Rozwoju, o numerze identyfikacji podatkowej 6562296233 i REGON 365067079; e-mail kontakt@redesign.com.pl.
Usługobiorcą jest klient dokonujący zakupów u Usługodawcy.

 

Aby Użytkownik mógł skorzystać z usług Redesign, musi posiadać urządzenie zdolne do połączenia z Internetem oraz zainstalowany program do przeglądania stron www.

Redesign nie powoduje podwyższenia kosztów połączenia z siecią i nie pokrywa kosztów Klienta wynikłych z uzyskania dostępu do sieci.

 

Użytkownik, dokonując zakupu oraz przeglądając nasz serwis i składając zapytanie ofertowe, akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.

Prawa autorskie do treści, obrazów, grafik i szablonów przedstawionych na stronie redesign.com.pl należą do Redesign Diana Drzewiec i zabronione jest ich kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie bez zgody właściciela.

2. Opis usług/produktów

Usługodawca oferuje Użytkownikom przedmioty oraz usługi, których szczegółowa specyfikacja zawarta jest w danej ofercie.

Cena produktu/ usługi ustalona z Klientem jest ceną ostateczną i zawiera podatek VAT. Do ceny produktu doliczyć należy koszt wybranego przez Użytkownika sposobu wysyłki, chyba, że jest to usługa, którą przekazać można osobiście bądź za pośrednictwem Internetu.
 

3. Zasady zamawiania towarów/usług
 

a) Zasady zamawiania poszczególnych towarów oraz usług następuje poprzez stronę redesign.com.pl, adres e-mail kontakt@redesign.com.pl lub telefonicznie pod numerem 608 860 063.

 

b) Dostawa towaru (przedmiotu) następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku po złożeniu i ustaleniu szczegółów zamówienia, formy zapłaty i przesyłki przez strony.

Wybrany sposób przesyłki wpływa na termin dokonania dostawy i jest zależny od godzin dostarczania przesyłek przez wybraną instytucję.

Wybrany sposób zapłaty wpływa na termin dokonania dostawy – płatność za pobraniem jest wysyłana niezwłocznie, płatność online (bądź przelewem) po zaksięgowaniu wpłaty na konto Usługodawcy.

 

c) Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania do Użytkownika potwierdzenia dokonania zamówienia.

 

W przypadku usług takich jak tworzenie szablonów, przerabianie zdjęć itp. (usługi graficzne):

  • standardowo dostawa trwa od jednego do trzech dni roboczych po uzyskaniu niezbędnych do wykonania projektu danych od Użytkownika, czas ten może się wydłużyć w przypadku dużej ilości zleceń;

· ze względu na pracę wykonywaną na specjalne zamówienie Klienta oraz za jego wyraźną zgodą (kupując usługę, wyrażasz zgodę na jej wykonanie), Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy, jednak w drodze wyjątku Redesign może postanowić inaczej – patrz pkt.4d;

· ponieważ usługi wymienione wyżej nie są dostarczane w sposób tradycyjny, a drogą elektroniczną, strony ustalają, iż ostateczny termin zapłaty za usługę (tzw. ,,pobranie”) następuje w momencie zaakceptowania przez Użytkownika gotowego projektu, wysłanego do Użytkownika w formie uniemożliwiającej jego wykorzystanie.

· Usługodawca zobowiązuje się bezwzględnie po zaksięgowaniu wpłaty i wykonaniu projektu przesłać na wskazany adres e-mail (bądź udostępnić w inny sposób np. poprzez internetowy transfer plików), Użytkownikowi ostateczną, gotową do użytku wersję projektu.

· Informacje i zdjęcia/ grafiki do projektu dostarcza Klient, chyba że strony ustalą inaczej.

  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudostępniania Klientowi oryginalnych obrazów i plików źródłowych wykorzystanych w projekcie, jeśli prawa do obrazów zostały nabyte przez Redesign Diana Drzewiec, a nie przez Użytkownika.


4. Reklamacje, odstąpienie i wypowiedzenie umów

a) Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, bądź nazwę firmy i siedzibę, oraz adres e-mail Kupującego,

· datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

· przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Formularz reklamacji jest dostępny w formie załącznika do niniejszego regulaminu. Wypełniony formularz w formie papierowej należy wysłać na adres Redesign Diana Drzewiec Mnichów 114 28-300 Jędrzejów lub elektronicznej na adres e-mail kontakt@redesign.com.pl w tytule wpisując ,,Reklamacja”.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

b) W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby odstąpić od umowy zawartej poprzez stronę redesign.com.pl, e-mail kontakt@ redesign.com.pl lub telefonicznie pod numerem 608 860 063, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, np. pisząc na adres e-mail: kontak@redesign.com.pl w tytule wpisując ,,Zwrot” lub na adres siedziby firmy Redesign. Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w formie załącznika nr 2 niniejszego regulaminu

Przesyłkę należy nadać na adres  Redesign Mnichów 114 28-300 Jędrzejów z dopiskiem ,,Zwrot”. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi całkowity koszt zwrotu towaru, chyba, że strony ustalą inaczej.

W przypadku odstąpienia od umowy, Redesign zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty produktu/ usługi oraz dostawy towaru (chyba, że towar był dostarczony drogą inną niż najtańsza oferowana przez Sprzedającego, na wyraźne życzenie Klienta), w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w sposób określony jednoznacznie przez Klienta na formularzu odstąpienia od umowy. W przypadku braku takiej informacji zwrot następuje w sposób, w jaki wpłynęła płatność.

 

c) Prawo odstąpienia od umowy zawartej między stronami nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz (usługa) wyprodukowana według specyfikacji konsumenta i/lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, oraz w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

d) W przypadku chęci odstąpienia przez Klienta od umowy na usługi graficzne prosimy o kontakt na adres e-mail kontakt@redesign.com.pl, zawsze istnieje możliwość negocjacji. Redesign zastrzega sobie prawo do zachowania części zapłaty jako zadośćuczynienie za wykonaną pracę.

5. Dane osobowe – więcej informacji w ,,Polityce prywatności”

a) Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

b) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, reklamacji oraz promocji produktów firmy (wyłącznie newsletter). Dane przekazywane będą tylko i wyłącznie podmiotom odpowiedzialnym za wykonanie usługi, dostarczenie towaru i/lub rozliczenia podatkowe (jeśli dotyczy).

 

c) Użytkownik w każdym momencie ma prawo do wglądu, poprawienia bądź żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Może zrobić to za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@redesign.com.pl.

 

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług. Niepodanie wymaganych danych osobowych wiąże się z niewykonaniem usługi (np. nie wyślemy towaru/ szablonu jeśli nie podasz nam swojego adresu lub maila).

 

6. Pliki cookies

 

Ciasteczka (cookies) są niewielkimi informacjami tekstowymi przechowywanymi w komputerze użytkownika. Są wysyłane przez serwer WWW i używane do zapisywania niektórych danych, np. dzięki temu możesz się automatycznie logować, ,,zapisać” zawartość wirtualnego koszyka albo język danej strony. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, ale mogą np. zbierać dane odwiedzin na stronie (tzw. licznik odwiedzin).

Użytkownik może w każdej chwili zablokować pliki cookies lub umożliwić tylko niektóre funkcje poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.

7. Postanowienia końcowe

a) Zmiana regulaminu będzie powodowana zmianą przepisów prawa w zakresie regulaminów sklepów internetowych i/lub dotyczących sposobów reklamacji, wysyłki, odstąpienia od umowy. Zmieniony regulamin będzie dostępny u dołu strony www.redesign.com.pl. W przypadku zmiany regulaminu w trakcie realizacji zamówienia Użytkownika, Usługodawca wyśle Użytkownikowi e-mail informujący o zmianie regulaminu, jednak do zakończenia transakcji +14 dni po odbiorze przesyłki (czas na ewentualną reklamację/ odstąpienie od umowy) wyłącznie w przypadku ww. zamówienia Użytkownika będzie obowiązywał Regulamin obowiązujący w chwili zakupu.

b) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

c) Użytkownik bezwzględnie zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Reklamacja produktów/ usług

(Reklamację należy wysłać i wypełnić tylko w przypadku chęci złożenia reklamacji)

 

Dane Sprzedającego:

Redesign Diana Drzewiec

Mnichów 114

28-300 Jędrzejów

NIP: 6562296233

e-mail: allegro@redesign.com.pl

 

Dane Kupującego:

Imię i Nazwisko:

Adres pocztowy:

Adres e-mail:

Nick Allegro:

Data i miejscowość:

 

Niniejszym składam reklamację na następujące produkty/ usługi:

1.

2.

3.

4.

Numer oferty:

Data zawarcia umowy:

Data odbioru towaru:

Przyczyna reklamacji:

Żądany sposób załatwienia reklamacji:

 

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

…………………………………………………….

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Dane Sprzedającego:

Redesign Diana Drzewiec

Mnichów 114

28-300 Jędrzejów

NIP: 6562296233

e-mail: allegro@redesign.com.pl

 

Dane Kupującego:

Imię i Nazwisko:

Adres pocztowy:

Adres e-mail:

Nick Allegro:

Data i miejscowość:

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów/ usług:

1.

2.

3.

4.

Numer oferty:

Data zawarcia umowy:

Data odbioru towaru:

Preferowany zwrot pieniędzy:

 

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

…………………………………………………….

Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.